Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.10.2015
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 09 2015 10:51:28

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.10.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Remigiusza Machej przedstawiciela Firmy Projektowo – Budowlanej "ML Design" ul. Jagiellońska 19, 43 – 410 Kończyce Małe – pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na odcinku ok. 3,2 km od granicy Państwa z Republiką Czeską w kierunku DW 937".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.10.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Remigiusza Machej przedstawiciela Firmy Projektowo – Budowlanej "ML Design" ul. Jagiellońska 19, 43 – 410 Kończyce Małe – pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na odcinku ok. 3,2 km od granicy Państwa z Republiką Czeską w kierunku DW 937".

     Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

     Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta