Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.11.2015
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 24 2015 12:56:05

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.11.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Remigiusza Machej przedstawiciela Firmy Projektowo – Budowlanej "ML Design" ul. Jagiellońska 19, 43 – 410 Kończyce Małe – pełnomocnika Gminy Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Jutrzenki i ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach) w celu wydzielenia ścieżki rowerowej".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.11.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Remigiusza Machej przedstawiciela Firmy Projektowo – Budowlanej "ML Design" ul. Jagiellońska 19, 43 – 410 Kończyce Małe – pełnomocnika Gminy Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Jutrzenki i ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach) w celu wydzielenia ścieżki rowerowej".

     Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

     Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta