Konsultacje społeczne projektów budowlanych
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 01 2015 14:24:26

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.164.51.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 03 listopada 2015 roku zapraszam do konsultacji społecznych następujących projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice:
  a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Żródlanej i ul. Jagiellońskiej
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
  c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
  d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
  e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
  f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w pkt 1a)-1f).
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.164.51.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 03 listopada 2015 roku zapraszam do konsultacji społecznych następujących projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice:
  a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Żródlanej i ul. Jagiellońskiej
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
  c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
  d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
  e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
  f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w pkt 1a)-1f).
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca WójtaZarządzenie Nr SG.0050.164.51.2015

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594.j.t. z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z Uchwałą Nr IX/74/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zebrzydowice

§ 1.

 1. Postanawiam ogłosić przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zebrzydowice następujących projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice:
  a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Żródlanej i ul. Jagiellońskiej
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
  c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
  d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
  e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
  f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
 2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w ust. 1.
  Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanych przedsięwzięciach oraz uzyskanie ich opinii.
 3. Wskazuję jako formę konsultacji społecznych zbieranie uwag/propozycji z wykorzystaniem formularza ankietowego (ankiety drukowane, pobrane ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice lub uzyskane w Urzędzie Gminy Zebrzydowice).
 4. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
 5. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

 1. Zainteresowane osoby spośród mieszkańców gminy Zebrzydowice oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć swoje uwagi / propozycje do projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji, co do zasady, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 3. Formularz zgłaszania uwag / propozycji zostanie udostępniony na stronie internetowej lub można go uzyskać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 40.

§ 3.

 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych.
 2. Zadaniem Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych jest udostępnianie zainteresowanym osobom formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wersji papierowej oraz kompletowanie składanych uwag.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.164.51.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 listopada 2015 r.


 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.164.51.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 03 listopada 2015 roku zapraszam do konsultacji społecznych następujących projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice:
  a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Żródlanej i ul. Jagiellońskiej
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończycach Małych przy ul. Bławatkowej
  c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej, ul. Jesionowej
  d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Asnyka i w Marklowicach Górnych przy ul. Mickiewicza
  e) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór
  f) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii.
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt budowlany dla każdego z projektów, o których mowa w pkt 1a)-1f).
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 2 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/ propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych, pokój 40, na adres mailowy: ir@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Ewa Suchecka - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - pokój 41, tel. +48 32 47 55 106, e-mail: ir@zebrzydowice.pl.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050.164.51.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 listopada 2015 r.


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG / PROPOZYCJI do projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice.