IR- P 17/2015 (Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 04 2015 12:39:18

Zebrzydowice 4.12.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 17/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice ,43-410 Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 tel. 032 4755100, fax 0324693266  zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania:

Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2016 r. i 2017 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice 4.12.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 17/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice ,43-410 Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 tel. 032 4755100, fax 0324693266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania:

Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2016 r. i 2017 r.

Do obowiązków gospodarza cmentarzy, które zlokalizowane są w Kaczycach, Kończycach Małych i Marklowicach Górnych należeć będzie:

 1. dopilnowanie, aby pochówki na cmentarzach odbywały się w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z planem zagospodarowania poszczególnych cmentarzy
 2. kontrolowanie i dokonywanie każdorazowo odbioru wykonanego dołu grzebalnego / wymiarów oraz głębokości pod względem ich prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganymi wymiarami na dany rodzaj grobu, określonymi w planie zagospodarowania cmentarza /
 3. kontrolowanie by nagrobki wykonywane były zgodnie z przepisami i by nie stwarzały zagrożenia
 4. dopilnowanie, aby pochówki dokonywały osoby do tego uprawnione
 5. dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, wykonywanie drobnych napraw i robót konserwacyjnych polegających na remoncie istniejących:
 6. jeżeli zajdzie taka potrzeba zgłaszanie konieczności wykonania robót o charakterze remontowym i inwestycyjnym
 7. dbanie o czystość i porządek na powierzchni cmentarza i w jego obejściu tj. w okolicach krzyży cmentarnych, ogrodzenia , budynków, ubikacji, studni, alejek, śmietników oraz tablic informacyjnych - w tym celu przynajmniej 1 raz w tygodniu tj. w sobotę posprzątać powierzchnię cmentarzy
 8. dbanie o zieleń poprzez jej terminowe koszenie, przycinanie drzew i krzaków / również tuje /
 9. utrzymywanie w okresie zimowym alejki poprzez ich odśnieżanie
 10. wyposażenie cmentarzy w tablice informacyjne / i dbać o ich stan techniczny / z podaniem pełnej nazwy przedsiębiorstwa pełniącego obowiązki gospodarza cmentarza oraz telefonów kontaktowych
 11. pełnienie dyżurów związanych z zagospodarowaniem cmentarzami w biurach sołtysów w wyznaczonych godzinach
 12. Składanie sprawozdań w wyznaczonych terminach

CPV : 98.37.11.11-5

Termin związania z ofertą- 30 dni kalendarzowych

Termin realizacji umowy - od 1.01.2016-31.12.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej- http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją pobrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. nr 40
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy mgr inż. Marian Botorek tel. 32 4755131, pokój 36.

Termin składania ofert - do dnia 14.12.2015 r. do godz. 9.45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pok. nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój 38.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: