IR- przetarg 13/2009 (Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic...)
Dodane przez gci dnia Listopad 25 2009 15:15:03
Zebrzydowice, dnia  25.11.2009 r.
IR- przetarg  13/2009

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony  powyżej  14.000  EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia”.
Zadanie współfinansowane w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.
Rozszerzona zawartość newsa
Zebrzydowice, dnia  25.11.2009 r.
IR- przetarg  13/2009

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony  powyżej  14.000  EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia”.
Zadanie współfinansowane w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :   45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6, 45.11.27.00-2, 45.31.61.10-9
 
Zakres robót do wykonania w Zebrzydowicach:
- wykonanie parkingów koło Urzędu Gminy
- wykonanie parkingu przy budynku przedszkola
- wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i chodników
- wykonanie dróg dojazdowych
- wykonanie odwodnienia nawierzchni poprzez system kanalizacji deszczowej
- wykonanie oświetlenia
Zakres robót do wykonania w Marklowicach Górnych:
- wykonanie parkingu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Dębowej oraz drogi manewrowej
 
Kryteria oceny ofert – cena 100 %
Termin wykonania zamówienia :  do dnia  31.03.2011 r.
Wadium w wysokości  40.000,00 zł  należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy – BS Jastrzębie  85847000012001003042830011
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych – mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł   tel. 032 4755107 lub 032 4755106  pokój nr 40 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Termin składania ofert – do dnia   17.12.2009 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.
Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  17.12.2009 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
1.    Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Do potwierdzenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty  stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jak : uprawnienia budowlane do kierowania robót o specjalności drogowej, elektrycznej i sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- aktualne  zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- informacja  z Krajowego Rejestru Karnego  albo równoważne zaświadczenia właściwego organu  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp , wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert
- informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Do potwierdzenia:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia   wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
- wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim  rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać łączne wykonanie co najmniej 5000 m2 robót brukarskich i 500 mb kanalizacji

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – co należy potwierdzić następującym dokumentem:
informacją banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy , potwierdzającą  zabezpieczone środki  finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500.000 zł
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia / nie spełnia.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty :
1.Oświadczenie na formularzu / załącznik nr 2 do SIWZ / o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. l oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 2 pkt. l ustawy Prawo zamówień publicznych
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający profil prowadzonej działalności zgodny z rodzajem niniejszego zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3.Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4.Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego  organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8  ustawy Pzp , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert
6.Informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy  Pzp, wystawiona nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert
7.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich czynności / załącznik nr 3 do SIWZ /
8.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie / załącznik nr 4 do SIWZ / - dołączyć referencje + protokoły odbioru tych robót
9.Opinia  bankowa
10.W przypadku oferty  składanej przez Konsorcja należy dołączyć upoważnienie wskazujące  Lidera Konsorcjum / pełnomocnika /

6.2Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2009  r. pod nr  406060.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Dokumentacja Przetargowa>>>