Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.10.2015
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 16 2015 14:06:46

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.10.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
-   art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
-   art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.10.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na odcinku ok. 3,2 km od granicy państwa z Republiką Czeską w kierunku DW 937".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.10.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
-   art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
-   art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.10.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych) na odcinku ok. 3,2 km od granicy państwa z Republiką Czeską w kierunku DW 937".
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

     Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej przy ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Zebrzydowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

     Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

     Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.).


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta