Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.11.2015
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 18 2015 13:49:15

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.11.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: PR.6220.11.2015 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Jutrzenki i ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach) w celu wydzielenia ścieżki rowerowej".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.11.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: PR.6220.11.2015 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Jutrzenki i ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach) w celu wydzielenia ścieżki rowerowej".

     Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą je skarżyć w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Z treścią w/w postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta