Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 23 2015 13:41:03

Zarządzenie SG.0050.185.57.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  22.12.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13"


Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie SG.0050.185.57.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  22.12.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13"

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ) i w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ).

§ 1

Zarządzam, co następuje:

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadania ogłoszony w dniu 30.11.2015 r. na zadanie "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13" wybierając :
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wysokiej oceny realizacji zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA