Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.9.2015
Dodane przez admin_ug3 dnia Styczeń 13 2016 11:12:34

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.9.2015 z dnia 11 stycznia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 11 stycznia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.9.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej i ul. Jesionowej." Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.9.2015 z dnia 11 stycznia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 11 stycznia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.9.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza, ul. Stromej i ul. Jesionowej." Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice.

     Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej przy ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Zebrzydowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

     Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

     Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.).

 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta