Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Styczeń 29 2016 09:07:08

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.14
z dnia 26 stycznia 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
informuje strony postępowania,

postanowieniem z dnia 26 stycznia 2016 r. znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.13 odmówił dopuszczenia fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, lok. 303 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Rytel, do uczestniczenia na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.14
z dnia 26 stycznia 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
informuje strony postępowania,

postanowieniem z dnia 26 stycznia 2016 r. znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.13 odmówił dopuszczenia fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, lok. 303 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Rytel, do uczestniczenia na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.