Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Luty 18 2016 12:21:01

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.17
z dnia 12 lutego 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
informuje strony postępowania, że:

  1. zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"",

Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.17
z dnia 12 lutego 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
informuje strony postępowania, że:

  1. zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"",
  2. przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia,
  3. z uwagi na to, że informacja o zakończeniu postępowania ogłaszana jest za pomocą niniejszego obwieszczenia, wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie do 18 marca 2016 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, w dniach roboczych w godzinach 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 805.