Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.2.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 01 2016 13:23:53

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.2.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Macieja Kłak reprezentującego firmę Usługi Inżynierskie Maciej Kłak ul. Harcerska 14/13, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.2.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Macieja Kłak reprezentującego firmę Usługi Inżynierskie Maciej Kłak ul. Harcerska 14/13, 44 - 335 Jastrzębie Zdrój - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".

     Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

     Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta