Sprzedaż nieruchomości położonej w Kończycach Małych
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 04 2016 08:42:52

O G Ł O S Z E N I E

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

O G Ł O S Z E N I E

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Numer
Księgi
Wieczystej
Numer
działki
Powierzchnia działki m2 Opis
Nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena 
wywoławcza
nieruchomości
Wadium
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie
nieruchomości,
 obręb,
ulica
12345671011
BB1C/00017440/6 2198/1 1199 RIVa Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z 20.10.2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 08.02.2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 17, poz. 439 z dnia 10.02.2005r., w części zmienionym zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21.12.2010r.  w sprawie częściowej zmiany planu, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47, poz. 864 z dnia 02.03.2010r. – niżej wyszczególnione działki znajdują się w terenach o funkcji wiodącej:
- częściowo: zabudowy mieszkaniowo – usługowej; symbol planu: C64MNU,
- częściowo układu komunikacyjnego – droga główna, symbol planu: C310KG,
- niewielka część działki w strefie ochronnej linii 20 kV.
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem  w planie miejscowym.
70.000,00 zł
brutto,
w tym:
56.910,59 zł netto + 23 % podatek VAT
- 13.089,44 zł
7.000,00 Sprzedaż w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Termin pierwszego przetargu:
 01grudnia 2015r.
Kończyce Małe centrum
Jednostka ewidencyjna:
240312_2, Zebrzydowice,
Obręb nr: 0003, Kończyce Małe

Dział IV KW BB1C/00017440/6 – wolny od wpisów, a w dziale III tej KW uwidocznione są inne wpisy dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa; Relacja: Jastrzębie-Zdrój – Cieszyn”, które jednakże nie dotyczą działki nr 2198/1.

     Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 04 marca 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, podlega ono publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.zebrzydowice.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.bip.zebrzydowice.pl/, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na 2 portalach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości: http://www.nieruchomosciprzetargi.pl/ i http://www.nierucho-mosciprzetargi.org/. oraz w prasie lokalnej tj. we „Wiadomościach znad Piotrówki” i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

     Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011,w terminie do dnia 01 kwietnia (piątek) 2016 r. – decyduje data wpływu na konto gminy.
     Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia (środa) 2016 r. o godz. 12 00, w sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 38).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
     W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości – traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.
     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 47 55 123 lub 47 55 122, e-mail: ug@zebrzydowice.pl


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zarządzenie Nr SG.0050.27.9.2016

 Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie Uchwały Nr XIV/141/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości położonych w Kaczycach, Kończycach Małych i Marklowicach Górnych, stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 j.t. z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i art. 70. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. z późn. zm.) oraz § 1 do § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.)

zarządzam, co następuje  :

§ 1

Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice – według ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1-wszym niniejszego zarządzenia w składzie :

mgr inż. Karol Sitek - przewodniczący Komisji,

inż. Bogusław Kargula - członek Komisji,

Pani Bernadeta Walczysko - członek Komisji.

§ 3

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 – 410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, podlega ono publikacji  na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.zebrzydowice.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.bip.zebrzydowice.pl/, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na 2 portalach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości: http://www.nieruchomosciprzetargi.pl/ i http://www.nierucho-mosciprzetargi.org/. oraz w prasie lokalnej tj. we „Wiadomościach znad Piotrówki” i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 
 Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.27.9.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

 

O G Ł O S Z E N I E

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Numer
Księgi
Wieczystej
Numer
działki
Powierzchnia działki m2 Opis
Nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena 
wywoławcza
nieruchomości
Wadium
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie
nieruchomości,
 obręb,
ulica
12345671011
BB1C/00017440/6 2198/1 1199 RIVa Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice, zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z 20.10.2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 08.02.2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 17, poz. 439 z dnia 10.02.2005r., w części zmienionym zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21.12.2010r.  w sprawie częściowej zmiany planu, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 47, poz. 864 z dnia 02.03.2010r. – niżej wyszczególnione działki znajdują się w terenach o funkcji wiodącej:
- częściowo: zabudowy mieszkaniowo – usługowej; symbol planu: C64MNU,
- częściowo układu komunikacyjnego – droga główna, symbol planu: C310KG,
- niewielka część działki w strefie ochronnej linii 20 kV.
Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem  w planie miejscowym.
70.000,00 zł
brutto,
w tym:
56.910,59 zł netto + 23 % podatek VAT
- 13.089,44 zł
7.000,00 Sprzedaż w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Termin pierwszego przetargu:
 01grudnia 2015r.
Kończyce Małe centrum
Jednostka ewidencyjna:
240312_2, Zebrzydowice,
Obręb nr: 0003, Kończyce Małe

Dział IV KW BB1C/00017440/6 – wolny od wpisów, a w dziale III tej KW uwidocznione są inne wpisy dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa; Relacja: Jastrzębie-Zdrój – Cieszyn”, które jednakże nie dotyczą działki nr 2198/1.

     Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 04 marca 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, podlega ono publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.zebrzydowice.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice: http://www.bip.zebrzydowice.pl/, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na 2 portalach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości: http://www.nieruchomosciprzetargi.pl/ i http://www.nierucho-mosciprzetargi.org/. oraz w prasie lokalnej tj. we „Wiadomościach znad Piotrówki” i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

     Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011,w terminie do dnia 01 kwietnia (piątek) 2016 r. – decyduje data wpływu na konto gminy.
     Przetarg odbędzie się w dniu 06 kwietnia (środa) 2016 r. o godz. 12 00, w sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 38).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
     W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości – traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.
     Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. (032) 47 55 123 lub 47 55 122, e-mail: ug@zebrzydowice.pl

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA