IR- P 2/2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 17 2016 09:56:29

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 2/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Gminie Zebrzydowice w roku 2016.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 2/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Gminie Zebrzydowice w roku 2016.

W ofercie należy podać ceny:
C1 - koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm
C2 - koszt wbudowania 1 t masy remonterem ciśnieniowym
C3 - koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi.

Podstawą wykonania roboty będzie ustalenie przed rozpoczęciem naprawy przez inspektora nadzoru, którym jest pracownik Urzędu Gminy i przy udziale wykonawcy ramowego zakresu robót i sporządzenie przedmiaru przedmiotu umowy co będzie stanowić podstawę do powykonawczego rozliczenia robót. Ustalony zostanie również termin wykonania poszczególnych robót.
Nie dopuszcza się przerw technologicznych polegających na pozostawieniu wyciętych "ubytków nawierzchni" na okres dłuższy niż jeden dzień tj. wycięcie ubytku i wypełnienie go mieszanką bitumiczną powinno zostać wykonane w tym samym dniu. W wypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub innych przypadków losowych zaistniałych nie z winy Wykonawcy, niezwłocznie należy powiadomić inspektora i ustalić z nim sposób zabezpieczenia oraz oznakowania przerwanych robót. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy / wg specyfikacji technicznej /, należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno - asfaltowych. A po ułożeniu mieszanki również górne krawędzie remontowanego miejsca.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.23.31.42-6

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -
- etap I do 30.05.2016 r - remonty pozimowe masą asfaltową
- etap II do 30.06.2016 r - remonty utrwalenia powierzchniowego
- etap III do 30.10.2016 r - naprawa uszkodzeń w zakresie objętym umową, powstałych w ciągu roku - po uzgodnieniu z Zamawiającym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40. Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36.

Termin składania ofert - do dnia 29.03.2016 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: