Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 21 2016 11:03:52

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.20
z dnia 17 marca 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

  1. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23), strony postępowania, że 16 marca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"", planowanego do realizacji wg wariantu 2.

Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2.20
z dnia 17 marca 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

  1. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23), strony postępowania, że 16 marca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"", planowanego do realizacji wg wariantu 2.
  2. Od ww. decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.

    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  3. na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

    Materiały dot. przedmiotowego postępowania znajdują się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 402, z ich treścią można się zapoznać w godzinach 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 4206804.