Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.7.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 25 2016 12:09:54

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.7.2016 z dnia 24.03.2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Marcina Olsińskiego reprezentującego firmę SILTECH Marcin Olsiński ul. M. Konopnickiej 76A, 43 – 190 Mikołów - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Adama Asnyka i Sadowej.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.7.2016 z dnia 24.03.2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Pana Marcina Olsińskiego reprezentującego firmę SILTECH Marcin Olsiński ul. M. Konopnickiej 76A, 43 – 190 Mikołów - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Adama Asnyka i Sadowej.

     Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

     Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA