Propozycje zadań publicznych na 2016 rok
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 12 2016 11:58:00

Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późń. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Zebrzydowice, zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacji programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz promujących sport i wykorzystujących funkcję integracyjno – społeczną kultury fizycznej i sportu jako czynnika tworzącego poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej) oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania oraz działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania) mogą zgłaszać propozycje zadań wraz z terminem ich realizacji oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail:   w.jendral@zebrzydowice.pl lub osobiście w pokoju 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, w terminie do 09.05.2016 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późń. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Zebrzydowice, zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (poszerzanie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacji programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz promujących sport i wykorzystujących funkcję integracyjno – społeczną kultury fizycznej i sportu jako czynnika tworzącego poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej) oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania oraz działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania) mogą zgłaszać propozycje zadań wraz z terminem ich realizacji oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail:   w.jendral@zebrzydowice.pl lub osobiście w pokoju 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, w terminie do 09.05.2016 r.

Propozycje posłużą do przygotowania konkursu na realizacje zadań w wyżej wymienionym zakresie w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA