Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 13 2016 10:38:38

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.17
z dnia 1 kwietnia 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 353), w związku z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

informuję strony postępowania,

że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice", pismem z 29 marca 2016 r. znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.16 pełnomocnik Inwestora został wezwany do przedłożenia wyjaśnień i uzupełnień materiału dowodowego (tj. raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnienia).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.