Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6733.1.3.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 13 2016 15:25:36

Zebrzydowice, dnia 13.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak PR.6733.1.3.2016

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach, projektowanego na działce gruntu:dz. Nr 1516/2, k.m. 4, obręb Zebrzydowice Dolne.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 13.04.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak PR.6733.1.3.2016

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach, projektowanego na działce gruntu:dz. Nr 1516/2, k.m. 4, obręb Zebrzydowice Dolne.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału: przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, p. 51, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni, po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane, po upływie czternastu dni, od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.


 

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta