Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6733.1.10.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 12 2016 15:03:10

Zebrzydowice, dnia 12.05.2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 12 maja 2016 r. znak PR.6733.1.10.2016

     Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, Wójt Gminy Zebrzydowice w dniu 12 maja 2016 r. wydał decyzję znak PR.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach", projektowanego na działce gruntu: dz. nr 1516/2, k.m. 4, obręb Zebrzydowice Dolne.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 12.05.2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 12 maja 2016 r. znak PR.6733.1.10.2016

     Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, Wójt Gminy Zebrzydowice w dniu 12 maja 2016 r. wydał decyzję znak PR.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach", projektowanego na działce gruntu: dz. nr 1516/2, k.m. 4, obręb Zebrzydowice Dolne.

     Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia wyżej wymienionej decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

     Po upływie powyższego terminu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Zebrzydowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta