Otwarty konkurs ofert – organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 13 2016 11:22:26

Zarządzenie nr SG.0050.84.21.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).  


Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr SG.0050.84.21.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania wybierając ofertę złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kończycach Małych, na realizację w okresie od 16 maja 2016r. do 31 października 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej Kończyce Małe" z przeznaczeniem kwoty 3.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania.

  2.  
  3. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

     Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

     Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA