Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 13 2016 12:52:51

Zebrzydowice, dnia  13.05.2016  r.

IR.271.7.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Proszę o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi na zadane pytania. W odpowiedzi jako argument wykluczenia proponowanego rozwiązania pojawiła się konieczność ciągłego zasilania sterowników w oprawach, co nie jest wymagane.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  13.05.2016  r.

IR.271.7.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Proszę o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi na zadane pytania. W odpowiedzi jako argument wykluczenia proponowanego rozwiązania pojawiła się konieczność ciągłego zasilania sterowników w oprawach, co nie jest wymagane.
Analizując propozycje proszę wziąć pod uwagę fakt, że każde urządzenie elektryczne aby pracowało wymaga zasilania. W przypadku gdy nie będą zasilane obwody oświetleniowe nie będą zasilone również sterowniki niezależnie czy będą to sterowniki komunikujące się z szafką oświetleniową, czy bezpośrednio z systemem komputerowym. Komunikacja w takim wypadku będzie się odbywać jedynie pomiędzy systemem informatycznym a szafą oświetleniową. Dopiero podanie napięcia na obwody oświetleniowe pozwoli realizować funkcjonalność sterowania indywidualnego oraz monitorowania każdej oprawy.
W specyfikacji nie zapisali Państwo wymogu aby sterownik w szafie miał funkcjonalność załączania i wyłączania obwodów oświetleniowych. Zachęcam do dołączenia tego wymogu , aby większość rozwiązań sterowników grupowych ogranicza się do przekazywania informacji z opraw do systemu nadrzędnego, zaś funkcje załączania/wyłączania oświetlenia jest realizowana przez standardowe zegary astronomiczne.
W przypadku naszej propozycji, komunikacja pomiędzy oprawami a systemem nadrzędnym jest bezpośrednia, zaś szafy są wyposażone w sterowniki, które realizują funkcjonalność załączania i wyłączania obwodów oświetleniowych oraz monitorują pracę szafy. Operator systemu ma możliwość zdalnej zmiany harmonogramów pracy, czy sterowania pracą szafy z tego samego systemu informatycznego.

W nawiązaniu do opublikowania odpowiedzi na pytania wnosimy o zmianę stanowiska.
Odpowiedź 12
Zamawiający ograniczył konkurencyjność nie dopuszczając do zastosowania rozwiązań gdzie sterowniki zabudowywane w oprawach będą komunikowały się bezpośrednio z warstwą informatyczną systemu z pominięciem dodatkowych elementów montowanych w szafkach oświetleniowych, argumentując, że takie rozwiązanie wymaga ciągłego zasilania / 24h/dobę /, które to z podanych w odpowiedzi powodów jest nie do zaakceptowania przez zamawiającego.
Prosimy o ponowne rozważenie dopuszczenia do stosowania zaproponowanego rozwiązania z następujących powodów:
- system, którego sterowniki zabudowane w oprawach komunikują się z warstwą informatyczną bezpośrednio , nie wymaga ciągłego zasilania instalacji oświetleniowej - komunikacja z oprawami, podobnie jak w dopuszczonych rozwiązaniach, odbywa się w godzinach nocnych, gdy zasilone są oprawy,
- systemy komunikujące się, czy to za pośrednictwem sygnału radiowego RF, czy za pośrednictwem sygnału po linii zasilającej PLC, wymieniają dane ze sterownikami w oprawach jedynie wtedy, gdy są one zasilone, czyli dokładnie wtedy, gdy odbywa się to w zaproponowanym systemie.


Analizując odpowiedzi zamawiającego oraz wymogi SIWZ wnosimy również o dopisanie wymogu.

Sterowniki zabudowane we wszystkich szafach oświetleniowych objętych projektem muszą posiadać zdolność wyłączania i załączania obwodów oświetleniowych zgodnie z kalendarzem pracy, który zamawiający będzie mógł modyfikować i monitorować z poziomu systemu informatycznego służącego do zarządzania pracą opraw oświetleniowych.

W chwili obecnej, w zapisach specyfikacji nie ma takiego wymogu, co mogłoby zostać literalnie potraktowane w taki sposób, że sterowniki zabudowane w szafach służą do przekazywania wyłącznie informacji pomiędzy sterownikami lokalnymi w oprawach a warstwą informatyczną systemu, a załączanie i wyłączanie obwodów oświetleniowych odbywa się w oparciu o te same lub takie same zegary astronomiczne jak obecnie.

Odp.
W uzupełnieniu odpowiedzi dotyczącej bezpośredniej komunikacji sterowników opraw z systemem informatycznym, po wyjaśnieniach udzielonych przez Wykonawcę, Zamawiający informuje, że istnieje jeszcze jedna przyczyna, dla której wyklucza taką bezpośrednią komunikację. Przyczyna jest związana z kosztami eksploatacyjnymi (kosztami łączy komunikacyjnych jakie należy zapewnić dla każdego sterownika oprawy), które Zamawiający będzie musiał ponosić po okresie gwarancyjnym. Ponieważ Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania przetargowego nie jest w stanie określić tych kosztów nie może przyjąć takiego rozwiązania.
Wykluczając jedną z możliwych do zastosowania technologii Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza konkurencyjności, gdyż nie dyskryminuje w ten sposób żadnego z Wykonawców, a jedynie zmniejsza wachlarz możliwych do zaoferowania rozwiązań technicznych.

Zamawiający w dokumencie: "Wymagania dla sterowników grupowych" określił w pkt 3 wymaganie, aby sterownik grupowy posiadał możliwość podania sygnału załączenia oświetlenia w trybie podstawowym zsynchronizowanym z cyklami wschodów i zachodów słońca. Dodatkowo w uwagach została podana informacja, że sterownik grupowy powinien mieć możliwość sterownia oprawami nie podlegającymi modernizacji zabudowanymi na niektórych ciągach oświetleniowych (oprawy z tradycyjnymi lampami sodowymi).
Wymaganie to należy rozumieć, jako zdolność sterownika grupowego do załączania/wyłączania obwodów oświetleniowych poprzez podanie napięcia, zgodnie z kalendarzem pracy ustalonym w systemie sterującym.
 

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA