Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Dodane przez admin_ug dnia Maj 13 2016 16:37:03

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice


Rozszerzona zawartość newsa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
SG.0050.91.22.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  13.05.2016r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają łącznie wymagania wynikające z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.), które :
  1) posiadają stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego:
  2) ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce
  3) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  5) uzyskały:
    a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
  6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7) nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 kpt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm).
 
II.  
  1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie są nauczycielami, spełniające łącznie wymagania wynikające z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009r. Nr 184.poz.1436 z późn. zm) :
    1) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
    2) ukończyły studia magisterskie;
    3) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
    4) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
    5) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
    6) spełniają wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.
 
  2. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. ( Dz.U.2009.Nr 184 poz.1436 z późn. zm).
 
III. Wymagane dokumenty określone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 , z późn. zm.)
 
  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki oświatowej,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby, która nie jest nauczycielem
  4. oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
  5. oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, tekst jednolity, (Dz. U. z 2013r. poz.1388.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
  11. oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r.191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
  Dokumenty należy złożyć w kolejności wg. powyższych punktów.

Oferty należy składaćw Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy Urzędu w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych", Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do dnia 30.05.2016r. Po wyznaczonym terminie oferty nie będą rozpatrywane. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zebrzydowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zebrzydowice 13.05.2016r.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA