Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.12.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 31 2016 11:30:31

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.12.2016 z dnia 30.05.2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016, poz. 23) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "Wodmar" s.c. ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała, Pana Tomasza Gluzy - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 253/4)".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.12.2016 z dnia 30.05.2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016, poz. 23) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "Wodmar" s.c. ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała, Pana Tomasza Gluzy - pełnomocnika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 253/4)".

     Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

     Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta