Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.7.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 20 2016 13:38:40

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.7.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.7.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach".
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.7.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.7.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach".
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.

Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej przy ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Zebrzydowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353).
 

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta