Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 21 2016 11:08:44

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.19
z dnia 17 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 353), w związku z art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23)

informuję strony postępowania,

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice", zostanie zakończone w terminie do 31 października 2016 r.

Powyższe spowodowane jest skomplikowanym charakterem sprawy i koniecznością: weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z przedłożonymi: 31 grudnia 2015 r. i 14 czerwca 2016 r. uzupełnieniami do raportu, zapewnienia udziału społeczeństwa, uzyskania opinii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Katowicach, Tychach, Bielsku – Białej i Cieszynie oraz zawiadamiania stron o czynnościach organu za pomocą obwieszczeń.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.