Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.12.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 06 2016 12:02:05

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.12.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że:

  1. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2016 r. znak: PR.6220.12.2016, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Zebrzydowice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej - dz. nr 253/4)". Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą skarżyć powyższe postanowienie w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.12.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że:

  1. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2016 r. znak: PR.6220.12.2016, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Zebrzydowice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/h (studnia wiercona SW-12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej - dz. nr 253/4)". Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą skarżyć powyższe postanowienie w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA