Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 26 2016 13:43:00

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.442.2.2014.EJ.4
z dnia 25 lipca 2016 roku

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z zakończoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w tym kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanym przez Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej stanowisku końcowym w przedmiotowej sprawie.

Całość wydanego stanowiska w języku słowackim, dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice

Dokumentacja (wybranych fragmentów) w języku polskim dostępna jest także w siedzibie:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
pokój 403 w godzinach 800 - 1500

(po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel.: 32 42 06 800 lub 32 42 06 806).

Zawiadomienie o ww. stanowisku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.