Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 01 2016 15:11:41

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25, 43-410 Zebrzydowice


Rozszerzona zawartość newsa
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
SG.0050.127.36.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  01.08.2016r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25, 43-410 Zebrzydowice

I.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają łącznie wymagania wynikające z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.), które:
 1)posiadają stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 2)ukończyły studia magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
 3)ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4)posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5)uzyskały:
  a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lu
  b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c)w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 6)spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7)nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
 8)nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9)nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 10)nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 kpt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm).
 
II. 
 1.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie są nauczycielami, spełniające łącznie wymagania wynikające z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436 z późn. zm):
  1)posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2)ukończyły studia magisterskie;
  3)posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4)mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  5)nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6)spełniają wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.
 
 2.Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. (Dz.U.2009.Nr 184 poz.1436 z późn. zm).
 
III.Wymagane dokumenty określone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.).
 
 Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
 1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki oświatowej,
 2.poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
   -stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   -stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   -stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby, która nie jest nauczycielem,
 4.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
 5.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7.oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 8.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 168, z późn. zm.),
 10.oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 11.oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 12.oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 13.oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r.191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 15.oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
 Dokumenty należy złożyć w kolejności wg. powyższych punktów.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy Urzędu w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych", Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do dnia 24.08.2016r. Po wyznaczonym terminie oferty nie będą rozpatrywane. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zebrzydowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zebrzydowice 01.08.2016r.


 

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA