Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 08 2016 10:17:03

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.25
z dnia 3 sierpnia 2016 roku

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.25
z dnia 3 sierpnia 2016 roku

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice",
 2. o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Haliny Sikorskiej, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 13 stycznia 2012 r.,
 3. przedmiotem postępowania jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/budowie linii kolejowych:
  a) odcinek wspólny: Katowice – Czechowice Dziedzice (linie istniejące nr 139, 656 oraz linie nowo projektowane 641 i 642);
  b) odcinek 1: Czechowice Dziedzice – Zwardoń (linia istniejąca nr 139);
  c) odcinek 2: Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa (linie istniejące nr 93, 150); z wyłączeniem dwóch odcinków odcinek I: od km 7+150, tj. od PO (posterunek odgałęźny) Katowice Piotrowice do km 18+250 będącego fragmentem szlaku Tychy – Kobiór oraz odcinek II: od km 56+000 na szlaku kolejowym pomiędzy stacją Bielsko – Biała Lipnik a stacją Bielsko – Biała Leszczyny do km 110+226 stacja kolejowa Zwardoń,
 4. organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, organami właściwymi do wydania opinii są Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni w: Katowicach, Tychach, Bielsku – Białej i Cieszynie,
 5. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, IV piętro, pok. 402, w godzinach 800- 1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32 42 06 805,
 6. o możliwości składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych:
  - w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22,
  - ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22,
  - e-mailem, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl;
  w terminie od 19.08.2016 do 8.09.2016.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.