Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 10 2016 14:08:47

ZARZĄDZENIE SG.0050.129.37.2016

WÓJTA GMINY

z dnia 09 sierpnia 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) w związku z art.5 ust.3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.).


Rozszerzona zawartość newsa

ZARZĄDZENIE SG.0050.129.37.2016

WÓJTA GMINY

z dnia 09 sierpnia 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) w związku z art.5 ust.3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.).

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowy arkusz zadań i warunki ich realizacji określa ogłoszenie, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), uchwały Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 oraz uchwały Nr XII/103/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów oraz w ramach finansowania obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  1. organizacja "Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy", których celem będzie realizacja zadań określonych w rozdziale 3 pkt. 4 lit. a, b uchwały Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, od 15 września 2016 roku do 31 października 2016 roku, kwota dotacji 2.400 zł (przy czym dofinansowanie organizacji jednego spotkania nie może przekraczać kwoty 800 zł).
   
 2. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2015 r., 2016 r. oraz ich koszt z uwzględnieniem dotacji na realizację zadania:
  1. Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach, w okresie od 02 stycznia 2015 roku do 28 lutego 2015 r., kwota 3.200 zł, wysokość dotacji 3.200 zł.
  2. Szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z Gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kończyc Małych, w okresie od 23 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r., kwota 4.072,06 zł, wysokość dotacji 3.000 zł.
  3. Szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z Gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Zebrzydowic, w okresie od 23 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r., kwota 3.847,80 zł, wysokość dotacji 3.000 zł.
  4. Szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z Gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kaczyc, w okresie od 23 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r., kwota 3.583 zł, wysokość dotacji 3.000 zł.
  5. Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 05 października 2015 roku do 22 listopada 2015 roku, kwota 919,48 zł, wysokość dotacji 750 zł.
  6. Wyjazd rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice do Rajgrodu, od 01 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015r, kwota 8.736,18 zł, wysokość dotacji 4.000 zł.
  7. Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach, w terminie od 01 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r., kwota 2.355,40 zł, wysokość dotacji: 1.500 zł.
  8. Udział dzieci z Gminy Zebrzydowice z rocznika 2004 I młodszych w międzynarodowym turnieju Fragaria Cup 2015 na Słowacji, w terminie od 01 lipca 2015 roku do 06 lipca 2015 roku, kwota 1.350 zł, wysokość dotacji 750 zł.
  9. Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach, w terminie od 04 stycznia 2016 r. do 28 marca 2016 r., kwota 4.688,72 zł, wysokość dotacji: 4.000 zł
  10. "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej Kończyce Małe", w terminie od 16 maja 2016 roku do 31 października 2016 roku, wysokość dotacji 3.000 zł.
  11. Udział dzieci z Gminy Zebrzydowice z rocznika 2004 i młodszych w międzynarodowym turnieju Fragaria Cup 2016 na Słowacji, w terminie od 01 lipca 2016 roku do 06 lipca 2016 roku, kwota 1.500 zł, wysokość dotacji 1.000 zł.
  12. Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 08 października 2016 roku do 26 listopada 2016 roku, wysokość dotacji 750 zł.
  13. Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach, w terminie od 11 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r., wysokość dotacji: 3.000 zł.
   
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)
   
 4. Tryb realizacji zadania:
  W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.
   
 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łączenie spełniają następujące warunki:
  1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
  2. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
  3. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  4. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz
   z wymaganymi załącznikami:
   1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodna z stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego – formularz nr 1;
   3. oświadczenie potwierdzające, iż złożone dokumenty są zgodne z stanem faktycznym i prawnym.
  5. Ich oferta wpisuje się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. działania promujące zdrowy styl życia poprzez sport i propagowania trzeźwych obyczajów.
     Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w postaci kserokopii z potwierdzenie jej zgodności.
     Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
   
 6. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za 2015 rok (dotyczy organizacji, które otrzymały dotację w 2015 r.)
  3. Wójt Gminy Zebrzydowice przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  5. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Zebrzydowice na rzecz wykonawcy na podstawie umowy.
  6. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Zebrzydowice będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.). Pozostałe koszty realizacji zadania będą realizowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.
  7. Wójt Gminy Zebrzydowice może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  8. Wójt Gminy Zebrzydowice może w trakcie realizacji zadania wycofać się z umowy na realizację zadania, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  9. Praca społeczna członków i świadczenie wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu w realizację zadania zgodnie działem III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
  10. W przypadku złożenia oferty wspólnej we wniosku należy wskazać podział działań realizowanych przez poszczególne podmiotu oraz sposób reprezentacji tych podmiotów. W przypadku złożenia oferty wspólnej wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizacje zadania.
  11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, w związku z czym kwota dotacji może być niższa niż w ogłoszonym konkursie oraz w złożonej ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może zmniejszyć zakres rzeczowy i finansowy lub zrezygnować z jego realizacji.
  12. Przyznanie dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, wymaga aktualizacji harmonogramu.
   
 7. Wydatki, pokrywane z dotacji muszą być przeznaczone bezpośrednio na realizację zadania i mogą obejmować w szczególności:
  1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania o ile organizator nie posiada takiego sprzętu,
  2. wynagrodzenie kadry instruktorskiej, trenerskiej, szkoleniowej, opiekę medyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadania – na podstawie zawartej umowy,
  3. koszty sędziowskie – w przypadku udziału we współzawodnictwie,
  4. koszty wynajmu obiektów i sprzętu,
  5. ubezpieczenie osób związanych wyłącznie z realizacją zadania,
  6. koszty transportu uczestników,
  7. koszty utrzymania obiektów sportowych związane z realizacją zadania (usługi, umowy, materiały eksploatacyjne), nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
  8. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi i wyżywienie w przypadku imprez odbywających się poza miejscowością (obozy szkoleniowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne),
  9. koszty materiałów informacyjno-edukacyjnych, wynajmu pomieszczeń i materiałów warsztatowych,
  10. koszty zakupu napojów, żywności, związane z dożywianiem osób uczestniczących w zadaniu wg. szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ofercie,
  11. koszty nagród – tylko w przypadku współzawodnictwa;
  12. przygotowanie i druk publikacji (afisze, zaproszenia itp.)nie więcej niż 5 % kosztów;
  13. koszty materiałów promocyjnych (nie więcej niż 5% kosztów);
  14. koszty organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć dydaktycznych, spotkań itp. wg. przedstawionego harmonogramu
  15. koszty administracyjne, np. koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń w stosowanej części przypadającej na dany projekt, nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji;
  16. zakup innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
   
 8. Środki finansowe ponoszone przy realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na:
  1. wynagrodzenia członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania;
  2. diety uczestniczących w realizacji zadania;
  3. podatki, cła, opłaty skarbowe, nagrody finansowe;
  4. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
  5. nabycie lub dzierżawę gruntów;
  6. prace remontowe i budowlane;
  7. wydatki inwestycyjne;
  8. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania;
  9. delegacji służbowych związanych z realizacja projektu;
  10. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
  11. wydatki niezwiązane z realizacją zadania;
  12. wydatki związane z finansowaniem sportu.
   
 9. Termin składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 02.09.2016 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice – http://www.zebrzydowice.pl/, http://www.bip.zebrzydowice/ lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 – pokój 13AB
   
 10. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
  1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
  2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
  4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
  5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 08.09.2016 r.
  6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
  7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. spełnienie wymogów formalnych (warunkuje dopuszczenie do konkursu)
   2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
   3. merytoryczna wartość oferty,
   4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
   5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
   
 11. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  2. przesunięcia terminu składania ofert,
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
   
 12. Postanowienia końcowe:
  W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Zebrzydowice z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
   
 13. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
  Weronika Jendral , Referat ORO, pokój 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. 032 47 55 113

Załączniki:
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2011 r. Nr 6, poz.25)
- Formularz nr 1


Zalacznik nr 1.pdf - POBIERZ
Formularz1.pdf - POBIERZ