Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 18 2016 11:12:48

Zebrzydowice, dnia 18.08.2016r.

IR.042.06.03.02.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego planowanego do dofinansowania w ramach projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 18.08.2016r.

IR.042.06.03.02.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego planowanego do dofinansowania w ramach projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie sprzętu pożarniczego planowanego do dofinansowania w ramach projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI, a w szczególności:
1. Wąż strażacki W–52 o długości 20 mb – 4 szt.
2. Wąż strażacki W–75 o długości 20 mb – 2 szt.
3. Wąż ssawny W–110 o wzmocnionej strukturze wewnętrznej – 2 szt.
4. Zestaw Ratowniczy R1 – wersja podstawowa, w tym: komplet szyn Kramera i deska ortopedyczna, materiały opatrunkowe – 1 zestaw
5. Buty wysokie – buty opinacze półsaperki męskie; rozmiary: 45 x 1 para, 44 x 1para, 43 x 3 pary, 42 x 3 pary, 41 x 2 pary – 10 par

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 20.09.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
– datę sporządzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– wartość oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice do dnia 26.08.2016r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

VII. UWAGI:

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Iwona Cupek – Koordynator Projektu „Strażacy na granicy – wczoraj i dziś” tel. 508-083-891, e-mail: iwona0402@poczta.onet.pl

 z up. Koordynator Projektu
Iwona Cupek