Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.12.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 22 2016 11:24:59

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.12.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.12.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: –Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/ h (studnia wiercona SW – 12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 253/4)".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.12.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie:
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 353 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.12.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: –Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniej niż 10 m3/ h (studnia wiercona SW – 12 zlokalizowana na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej – dz. nr 253/4)".

Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej przy ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Zebrzydowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm).


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA