Zapytanie ofertowe na wykonanie banerów promocyjnych
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 22 2016 13:13:12

Zebrzydowice, dnia 22.08.2016r.

IR.042.06.03.06.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na wykonanie banerów promocyjnych planowanych do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 22.08.2016r.

IR.042.06.03.06.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na wykonanie banerów promocyjnych planowanych do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie banerów promocyjnych planowanych do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI, a w szczególności:
– banery z tworzywa sztucznego o wym. szer. 2,00m wys. 1,00m z oczkami do zawieszania, dwustronne, tło w kolorze żółtym rozmyte (przechodzące z koloru do białego) – wzór zgodnie z załącznikiem nr 1 – 2 szt.

Uwaga: wszelkie działania informacyjne i promocyjne powinny obejmować elementy określone na mocy XII do Rozporządzenia Ogólnego nr 1303/2013: logo Unii Europejskiej zgodnie ze standardami graficznymi dotyczącymi symbolu Unii, określonymi w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) nr 821/2014, ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej, odniesienie do EFRR, w brzmieniu: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wszystkie niezbędne logo i symbole są dostępne do pobrania na stronie Programu http://www.cz-pl.eu/pod zakładką "Beneficjent – Promocja".

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 26.08.2016r. do godz. 13.00.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
– datę sporządzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– wartość oferty (cena netto i brutto)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice do dnia 24.08.2016r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

UWAGI:
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Barbara Filipczak – Inspektor w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tel.32/47-55-107, e-mail: ir2@zebrzydowice.pl.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Załącznik 1- str 1
Załącznik 1- str 2