Zapytanie ofertowe na usługę instruktora do zajęć Aqua Aerobic dla seniorów 50+
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 23 2016 08:57:35

Zebrzydowice, dnia 22.08.2016r.

IR.042.06.03.08.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na usługę instruktora do zajęć Aqua Aerobic dla seniorów 50+ na basenie w Zebrzydowicach planowana do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 22.08.2016r.

IR.042.06.03.08.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na usługę instruktora do zajęć Aqua Aerobic dla seniorów 50+ na basenie w Zebrzydowicach planowana do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa instruktora do zajęć Aqua Aerobic dla seniorów 50+ na basenie w Zebrzydowicach planowana do dofinansowania w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.
Usługa obejmuje 10 zajęć po 45 min., 1 raz w miesiącu w okresie od września 2016r. do czerwca 2017r.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 05.09.2016r. – do 30.06.2017r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
– datę sporządzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– całkowita wartość oferty (cena netto i brutto) z wyszczególnieniem ceny za 1 zajęcia.
Do oferty należy dołączyć dokument, potwierdzający posiadane kwalifikacje do prowadzenia w/w zajęć oraz potwierdzający min. roczne doświadczenie poparte referencjami w pracy z grupą np. dzieci, seniorów itp.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice do dnia 25.08.2016r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

UWAGI:
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Barbara Filipczak – Inspektor w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tel.32/47-55-107, e-mail: ir2@zebrzydowice.pl.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA