Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 31 2016 12:50:38

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.422.2.2016.EJ.1
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje:

 1. Niniejszym informuję, że strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.:
  "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
 2. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie:
  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, Katowice pokój 403 w godzinach 800 - 1500
  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej:
  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469
 3. W terminie od 31 sierpnia 2016 r. do 20 września 2016 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.