Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 31 2016 13:56:12

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1297 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że obwieszczeniu z dnia 19 lipca 2016r. dotyczącym wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowowsci Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice." omyłkowo wskazano nieruchomości o nr działek 1850, 814/113 oraz 814/101 gmina Zebrzydowice/ obręb 0003 Kończyce Małe, w odniesieniu do których przewidziano zatwierdzenie podziału. Ww. nieruchomości nie ulegną podziałowi.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1297 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że obwieszczeniu z dnia 19 lipca 2016r. dotyczącym wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowowsci Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice." omyłkowo wskazano nieruchomości o nr działek 1850, 814/113 oraz 814/101 gmina Zebrzydowice/ obręb 0003 Kończyce Małe, w odniesieniu do których przewidziano zatwierdzenie podziału. Ww. nieruchomości nie ulegną podziałowi.
Natomiast w odniesieniu do nieruchomości o nr działki 1847 gmina Zebrzydowice/ obręb 0003 Kończyce Małe, przewidziano zatwierdzenie jej podziału.

Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godzinach od 900 do 1400, pok. 523 (IV piętro, tel. 32 20 77 523) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.