Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 09 2016 11:14:04

Zarządzenie nr SG.0050.155.42.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 08 września 2016 r.

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2016r., poz. 446 z póżn zm.), art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Unieważnić otwarty konkurs ofert, w związku niezłożeniem żadnej oferty, na realizację zadania organizacja "Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy", których celem będzie realizacja zadań określonych w rozdziale 3 pkt. 4 lit. a, b uchwały Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, od 15 września 2016 roku do 31 października 2016 roku, kwota dotacji 2.400 zł (przy czym dofinansowanie organizacji jednego spotkania nie może przekraczać kwoty 800 zł).

Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr SG.0050.155.42.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 08 września 2016 r.

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2016r., poz. 446 z póżn zm.), art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Unieważnić otwarty konkurs ofert, w związku niezłożeniem żadnej oferty, na realizację zadania organizacja "Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy", których celem będzie realizacja zadań określonych w rozdziale 3 pkt. 4 lit. a, b uchwały Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, od 15 września 2016 roku do 31 października 2016 roku, kwota dotacji 2.400 zł (przy czym dofinansowanie organizacji jednego spotkania nie może przekraczać kwoty 800 zł).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA