Ogłoszenie - Oferta Pracy
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 30 2016 13:34:32

Ogłoszenie - Oferta Pracy

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zatrudni pracownika na stanowisku
pomoc administracyjna
w Kancelarii Głównej w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
zgodnie z przedstawionymi wymaganiami


Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenie - Oferta Pracy

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zatrudni pracownika na stanowisku
pomoc administracyjna
w Kancelarii Głównej w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
zgodnie z przedstawionymi wymaganiami

JednostkaUrząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Kancelaria Główna - Pomoc administracyjna
Data ogłoszenia
naboru
30.09.2016
Termin składania
ofert
10.10.2016
Wymagane
wykształcenie
Średnie, (preferowane wyższe) o kierunkach związanych z administracją lub pokrewne
Ilość etatów1 etat,
zatrudnienieZgodnie art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2014 poz.1202 późn.zm),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, KPA,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office, elektronicznego obiegu dokumentów (np. SEKAP), znajomość JRWA, podstaw funkcjonowania archiwum zakładowego
Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
Zakres wykonywanych zadań na stanowiskuZakres wykonywanych zadań :
 • obsługa kancelarii głównej
 • obsługa sekretariatu, w zakresie prowadzonych przez nich spraw,
 • współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi
 • przyjmowania i wysyłania korespondencji,
 • przyjmowanie korespondencji w systemie elektronicznym i papierowym,
 • wprowadzanie korespondencji do systemu elektronicznego,
 • wysyłanie korespondencji w systemie elektronicznym i papierowym,
 • skanowanie dokumentów, pism,
 • prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych
 • obsługa techniczna urzędu,
 • prowadzenie archiwum w Urzędzie ( archiwizowanie dokumentacji
 • kat. A i B, przyjmowanie i przechowywanie przyjętej dokumentacji, udostępnianie dokumentów osobom upoważnionym, przekazywanie materiałów do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującymi terminami, inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej, oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę)
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP
 • prowadzenie rejestru ogłoszeń i obwieszczeń
 • prowadzenie ewidencji zakupionych materiałów biurowych
 • dokonywanie zakupów na potrzeby UG (materiały biurowe, środki czystości, zaopatrzenie w wodę, itp.
 • przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych
 • inne wynikające z zakresu czynności
Informacja o warunkach pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6
 • Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 • Obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów
Wymagane dokumenty
 • życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy potwierdzonych za zgodność przez kandydata), jeżeli ubiegający się o zatrudnienie wcześniej pracował
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania jako załącznik nr 1 do oferty pracy)
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności z KRK będzie wymagane od osoby z którą zostanie nawiązany stosunek pracy.
 
Wymagane dokumenty zawarte w ogłoszeniu dotyczącym oferty pracy powinny być opatrzone klauzulą i podpisane przez ubiegającego się o zatrudnienie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) ".
Miejsce składania ofertWymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 10.10.2016r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) wraz z numerem telefonu z dopiskiem:

"pomoc administracyjna"

UwagiAplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferta może zostać odrzucona bez podania przyczyny.
Administratorem zebranych danych osobowych w ramach ogłoszonej oferty pracy jest Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6 43-410 Zebrzydowice. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzonej oferty pracy, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 
Zebrzydowice, 30.09.2016WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz_osobowy.zip