Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
Dodane przez admin_ug dnia Październik 06 2016 13:57:38

Zarządzenie nr SG.0050.173.47.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 04  października 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

     Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2016r., poz. 446 z póżn zm.),  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z  2016r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wybierając ofertę złożoną przez Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach, na realizację w okresie od 08 października 2016r. do 30 listopada 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Dni Seniora" z przeznaczeniem kwoty 2.400 zł na dofinansowanie realizacji zadania.

Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr SG.0050.173.47.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 04  października 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

     Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2016r., poz. 446 z póżn zm.),  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z  2016r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wybierając ofertę złożoną przez Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach, na realizację w okresie od 08 października 2016r. do 30 listopada 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Dni Seniora" z przeznaczeniem kwoty 2.400 zł na dofinansowanie realizacji zadania.
     
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA