Zapytanie ofertowe na szycie i dostawę mundurów strażackich
Dodane przez admin_ug dnia Październik 12 2016 11:51:01

Zebrzydowice, dnia 11.10.2016r.

IR.042.06.03.08.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na szycie i dostawę mundurów strażackich, dofinansowanych w ramach projektu "Strażacy na granicy – wczoraj i dziś" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 11.10.2016r.

IR.042.06.03.08.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na szycie i dostawę mundurów strażackich, dofinansowanych w ramach projektu "Strażacy na granicy – wczoraj i dziś" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na szyciu i dostawie mundurów strażackich wraz z oznakowaniem – 10 kompletów szytych na miarę, dofinansowanych w ramach projektu "Strażacy na granicy – wczoraj i dziś" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI, wyszczególnionych w załączniku nr 1.
Oferta cenowa na usługę szycia mundurów powinna zawierać:
1. Omówienie projektu oraz dokładne wymierzenie sylwetki,
2. Przymiarkę w celu dobrania precyzyjnego kroju,
3. Przymiarkę końcową,
4. Wartość materiału, dodatków i oznakowania wraz z szyciem i dostawą.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:do 31.10.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
- datę sporządzenia
- adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
- wartość oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice do dnia 18.10.2016r. do godz. 15.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:- cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

UWAGI:

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniony jest: Pan Rafał Holeksa – Koordynator Projektu "Strażacy na granicy – wczoraj i dziś" tel. 513369619 e-mail: dorota.holeksa@wp.pl


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załącznik 1