Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 17 2016 10:33:01

Zebrzydowice, dnia 17.10.2016r.

IR.042.06.04.12.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+ w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" dofinansowanego z EFRR w ramach z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 17.10.2016r.

IR.042.06.04.12.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+ w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" dofinansowanego z EFRR w ramach z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+ w Zebrzydowicach w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

Usługa obejmuje zajęcia w terminie 14 – 25 listopada 2016(spotkania codziennie – 10 spotkań x 1,5 godz. zegarowej) oraz w marcu 2017 (termin do ustalenia, spotkania codzienne) 5 spotkań x 1,5 godziny zegarowej.
Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach. Grupa początkująca i grupa zaawansowana łącznie do 40 osób. Zajęcia obywały się będą jedne po drugich.
Program nauki powinien obejmować naukę korzystania z komputera(laptop, tablet) od informacji podstawowych takich jak:
1. Budowa i podstawy obsługi komputera
2. Komputerowa maszyna do pisania
3. Internet – jak z niego korzystać, czego mogę się dowiedzieć z Internetu, wyszukiwarki.
4. Korzyści i niebezpieczeństwa korzystania z Internetu.
5. Przeglądarka internetowa – wyszukiwanie i dodawanie do ulubionych przydatnych stron.
6. Zakładanie poczty, pisanie e-maili i odpowiadanie na listy.
7. Poczta z załącznikiem, porządkowanie zasobów skrzynki e-mailowej.
8. Zakupy przez Internet (allegro, olx itp.) – porównywanie cen, zamawianie, formy zapłaty.
Ponadto Instruktor przygotuje videokonferencję (do 1,5 godz. w terminie – grudzień 2016) Program dla grupy zaawansowanej zostanie ustalony z kursantami w zależności od poziomu ich wiedzy.
Zamawiający dysponuje 15 tabletami + 20 laptopami oraz tablicą interaktywną. Instruktor zapewnia materiały dydaktyczne(np. w formie przygotowanych, czytelnych konspektów) dla każdego uczestnika. Miejsce szkolenia – Zebrzydowice.
Przekaz wiadomości musi być dostosowany do wieku kursantów.
Efektem kursu ma być samodzielne korzystanie uczestników kursu z w/w urządzeń a w przypadku grupy zaawansowanej rozszerzenie umiejętności.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 14.11.2016 – 30.03.2017r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze wypełniając wszystkie pola.
Do oferty należy dołączyć dokument, potwierdzający posiadane kwalifikacje do prowadzenia w/w zajęć oraz potwierdzający min. roczne doświadczenie poparte referencjami w pracy z grupą np. dzieci, seniorów itp.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice do dnia 26.10.2016 r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:- cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

VII. UWAGI:

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Barbara Filipczak – Inspektor w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tel.32/47-55-107, e-mail: ir2@zebrzydowice.pl.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

WZÓR OFERTY