IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 04 2016 10:57:39

Zebrzydowice, dnia 04.11.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 10/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 04.11.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 10/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"

Zakres wykonywanych prac obejmuje przygotowanie przykładowych trzech graficznych propozycji strony głównej. Zamawiający wybierze jeden z projektów. Wykonawca dostosuje projekt graficzny do uwag Zamawiającego przygotowując w uzgodnieniu z Zamawiającym graficzny wizerunek strony WWW. Gotowa strona internetowa umieszczona zostanie na wskazanym przez zamawiającego serwerze hostingowym. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oraz serwisowe dla strony internetowej w okresie 3 lat od zakończenia prac wdrożeniowych strony, potwierdzonych protokołem końcowym.

Wspólny słownik zamówień / CPV / - 72.41.30.00-8

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych

Termin realizacji zadania - 20.12.2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40. Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pani Sylwia Hernas - tel. 32/ 4755150 , pokój nr 46

UWAGA Zmiana terminu

Termin składania ofert - do dnia 18.11.2016r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: