IR- P 11/2016 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 16 2016 10:23:27

IR- postępowanie o zamówienie 11/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  na realizację zadania p.n.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.


Rozszerzona zawartość newsa

IR- postępowanie o zamówienie 11/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania p.n.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostarczony sprzęt musi być nieużywany, fabrycznie nowy.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. Ofertę można złożyć na całość lub dowolną część.

Część I.

  1. serwer
  2. serwerowy system operacyjny i licencje dostępowe

Część II.

  1. 5 komputerów z systemem operacyjnym
  2. 3 monitory 21,5”
  3. 2 monitory 24”
  4. Notebook 15,6”
  5. Router

CPV - 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 32.42.50.00-8, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6, 32.42.00.00-3

Zamawiający jest jednostką administracji publicznej ( jednostka samorządu terytorialnego ) w związku z czym uprawniony jest do nabywania licencji typu GOVERNMENT.

Wymagania ogólne:

Okres gwarancji – zgodnie ze specyfikacją techniczną.

W ramach procedury odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy zaoferowane oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty / etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może się zwrócić do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów , w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów / etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów / etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy. Ponadto powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania - 21.12.2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela mgr inż. Piotr Gęsior - tel. 32/ 4755150 , pokój nr 46

Termin składania ofert – do dnia 24.11.2016 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: