Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu sportowego wraz z oznakowaniem
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 16 2016 10:26:02

Zebrzydowice, dnia 16.11.2016r.

IR.042.06.05.1.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu sportowego wraz z oznakowaniem, planowanego do dofinansowania w ramach projektu "Młodzieżowy hokej nie zna granic" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 16.11.2016r.

IR.042.06.05.1.2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu sportowego wraz z oznakowaniem, planowanego do dofinansowania w ramach projektu "Młodzieżowy hokej nie zna granic" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie, oznakowaniu i dostawie sprzętu sportowego wraz z oznakowaniem, planowanego do dofinansowania w ramach projektu "Młodzieżowy hokej nie zna granic" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI, wyszczególnionych w załączniku nr 1.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.11.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
- datę sporządzenia
- adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
- wartość oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice do dnia 23.11.2016r. do godz. 15.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

UWAGI:
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Bortlik Ewa – Podinspektor w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tel.32/47-55-107, e-mail: e.bortlik@zebrzydowice.pl.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

ZAŁĄCZNIK NR 1