Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 16 2016 10:42:24

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.2
z 10 listopada 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamia strony postępowania


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.2
z 10 listopada 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK „ Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. „j” i ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Strony postępowania moją prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, pokój 403, w godzinach 8:00 – 15:00.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.