Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 23 2016 13:35:46

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 16 listopada 2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1257) - zwanej dalej "ustawą," podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanych dalej PKP PLK S.A., Wojewoda Śląski w dniu 9 listopada 2016r. wydał decyzję nr 2/2016, znak sprawy: IFXIII.747.17.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowości Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 16 listopada 2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1257) - zwanej dalej "ustawą," podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanych dalej PKP PLK S.A., Wojewoda Śląski w dniu 9 listopada 2016r. wydał decyzję nr 2/2016, znak sprawy: IFXIII.747.17.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowości Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice".

Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji.
Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości.
Decyzją stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzją zostały określone ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na ich teren dla prowadzenia inwestycji kolejowej, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii.

Szczegółowe informacje w Załączniku POBIERZ