Najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 23 2016 14:05:47

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice


Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

1.

Numer Księgi Wieczystej

KW BB1C/00070114/1 Sąd Rejonowy w Cieszynie

2.

Obręb, numer działki na której znajduje się budynek Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, w którym mieści się lokal do wynajęcia.

Zebrzydowice Dolne;  dz 1377/49

3.

Powierzchnia lokalu w m2

13 m2

4.

Opis lokalu

Lokal mieszczący na parterze w budynku Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, przy ul. Jana Kochanowskiego 55.

5.

Wysokość opłat z tytułu najmu
-czynsz za dzień handlowy

Cena wywoławcza: 11,00 zł netto za każdy dzień handlowy

6.

Wysokość opłat z tytułu podatku

Stawka zgodnie z Uchwałą w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

7.

Dodatkowe opłaty

Koszty adaptacji lokalu (m.in. doprowadzenie wody) na koszt przyszłego Najemcy wyłonionego w drodze przetargu

8.

Wysokość, wadium, forma, termin, i miejsce wniesienia

40,00 zł, (słownie: czterdzieści zł 00/100), płatne w pieniądzu – przelew do dnia 21.12.2016 r. na rachunek bankowy BS Jastrzębie - Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 (za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany powyżej rachunek bankowy)

9.

Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

10.

Informacja o sposobie najmu lokalu

Lokal przeznaczony do wynajęcia na okres - do 3 lat

11.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek szkoły znajduje się:
- w jednostce o symbolu A75UP – usługi publiczne zabudowane budynkiem Zespołu Szkół. Przeznaczenie lokalu: sklepik szkolny.

12.

Termin zagospodarowania lokalu

Po zawarciu umowy najmu z Najemcą wyłonionym w drodze przetargu. 

13.

Termin i miejsce przetargu

28.12.2016 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza, II piętro, pok. 38

14.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zawrotowi.

15

Obciążenia

Ewentualne koszty doprowadzenia mediów na koszt Najemcy wyłonionego w drodze przetargu.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 23 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza 6 oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice i BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel: 32 4755 122.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zarządzenie Nr SG. 0050.200.56.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny, mieszczącego się przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.), art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015.1774 j.t. ze zm.),od §1 do §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.), zgodnie z § 6 ust. 5 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy w Zebrzydowicach z  dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej z późniejszymi zmianami,

zarządzam, co następuje:

§1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny mieszczącego się przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice, szczegółowo opisanego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3.

§2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję przetargową w składzie:
Karol Sitek - przewodniczący komisji
Bogusław Kargula - członek komisji
Edyta Wajsman - członek komisji

§3

Ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§4

Zatwierdzam treść ogłoszenia stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Zebrzydowice Nr SG.0050.200.56.2016
z dnia 21 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

1.

Numer Księgi Wieczystej

KW BB1C/00070114/1 Sąd Rejonowy w Cieszynie

2.

Obręb, numer działki na której znajduje się budynek Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, w którym mieści się lokal do wynajęcia.

Zebrzydowice Dolne;  dz 1377/49

3.

Powierzchnia lokalu w m2

13 m2

4.

Opis lokalu

Lokal mieszczący na parterze w budynku Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, przy ul. Jana Kochanowskiego 55.

5.

Wysokość opłat z tytułu najmu
-czynsz za dzień handlowy

Cena wywoławcza: 11,00 zł netto za każdy dzień handlowy

6.

Wysokość opłat z tytułu podatku

Stawka zgodnie z Uchwałą w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

7.

Dodatkowe opłaty

Koszty adaptacji lokalu (m.in. doprowadzenie wody) na koszt przyszłego Najemcy wyłonionego w drodze przetargu

8.

Wysokość, wadium, forma, termin, i miejsce wniesienia

40,00 zł, (słownie: czterdzieści zł 00/100), płatne w pieniądzu – przelew do dnia 21.12.2016 r. na rachunek bankowy BS Jastrzębie - Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 (za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany powyżej rachunek bankowy)

9.

Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

10.

Informacja o sposobie najmu lokalu

Lokal przeznaczony do wynajęcia na okres - do 3 lat

11.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek szkoły znajduje się:
- w jednostce o symbolu A75UP – usługi publiczne zabudowane budynkiem Zespołu Szkół. Przeznaczenie lokalu: sklepik szkolny.

12.

Termin zagospodarowania lokalu

Po zawarciu umowy najmu z Najemcą wyłonionym w drodze przetargu. 

13.

Termin i miejsce przetargu

28.12.2016 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza, II piętro, pok. 38

14.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zawrotowi.

15

Obciążenia

Ewentualne koszty doprowadzenia mediów na koszt Najemcy wyłonionego w drodze przetargu.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 23 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, przy ul. ks. A. Janusza 6 oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice i BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel: 32 4755 122.