Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 02 2016 10:30:27

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.33
z dnia 29 listopada 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

1) na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23ze zm.), strony postępowania, że 28 listopada 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice”.
Od ww. decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.1.2012.AS2.33
z dnia 29 listopada 2016 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje:

1) na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23ze zm.), strony postępowania, że 28 listopada 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice”.
Od ww. decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

2) na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Katowicach, Tychach, Cieszynie, Bielsku- Białej i Żywcu.
Materiały dot. przedmiotowego postępowania znajdują się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 402, z ich treścią można się zapoznać w godzinach 800 -1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 4206805.