IR- P 14/2016 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 12 2016 14:44:40

Zebrzydowice, dnia  12.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  14/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  12.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  14/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2017

Zakres robót obejmuje wykonanie zadania polegające na konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice tj. oświetlenia ulic, mostów, placów, parkingów , skwerów, parków, przejść będących ciągami dla pieszych, chodników. Ilość punktów świetlnych na dzień 06.12.2016 r wynosi 1.400 sztuk. Zmiana ilości do 5% punktów świetlnych w trakcie obowiązywania umowy nie będzie miała wpływu na koszt zadania.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie do wymiany 10 szt. zegarów na nowe typu CPA min. 4,0 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do końca I kwartału 2017 r.

Zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego określone są w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego / MP z 1987 r nr 29 poz. 230 /.

Prace na sieci oświetleniowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Roboty związane z naprawą oświetlenia na skutek wypadku samochodowego będą realizowane na koszt sprawcy wypadku. W razie braku sprawcy uszkodzeń / potwierdzenie Policji / Zamawiający zapłaci za te roboty oddzielnie na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu powykonawczego wg stawki roboczogodziny przedstawionej w ofercie.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
50.23.21.00-1

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych

Termin realizacji umowy - 01.01.2017 r do 31.12.2017 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds. dróg - mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert do dnia 20.12.2016 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: